Projekty budowlane

Projekt budowlany w praktyce stanowi rozwinięcie projektu koncepcyjnego i jest jego znacznie rozszerzoną wersją, w której znajdują się szczegółowe informacje na temat rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. Ujmując rzecz prościej, projekty budowlane mają przedstawiać sposób oraz technologię, w jakiej dany budynek ma zostać wykonany oraz zweryfikować zgodność założenia inwestycyjnego z przepisami obowiązującymi na terytorium RP i prawem lokalnym (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy). Co ważne, choć projekt budowlany budynku jest podstawą dla uzyskania urzędowego pozwolenia na budowę, to najczęściej nie może stanowić realnej podstawy do wybudowania obiektu budowlanego. Warto jednak mieć na uwadze, że proste domy, z uwagi na swą specyfikę, mogą być wykonane jedynie na podstawie projektu budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany

Każdy projekt architektoniczno-budowlany opracowywany w naszym biurze to dokument dwuczęściowy, składający się z części rysunkowej oraz części opisowej. Część rysunkowa to zbiór opracowań, obejmujący wszystkie wymagane przepisami rysunki i rzuty elewacji, fundamentów, dachu, więźby dachowej, poszczególnych kondygnacji oraz przekrojów i detali. Z kolei w części opisowej zamieszczamy dokładną charakterystykę wszystkich wykorzystanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, wyszczególniamy także rodzaje, układ i rozmieszczenie każdej instalacji w budynku. W tej części projektu są uwzględnione również wymagane dane liczbowe, w tym charakterystyka energetyczna budynku oraz jego kategoria geotechniczna. Zamieszczamy tu też informacje o powierzchni całkowitej projektowanego budynku, jego powierzchni użytkowej, powierzchni poszczególnych pomieszczeń czy kubaturze ogrzewanej i nieogrzewanej.

Projekt architektoniczno-budowlany - co zawiera?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, projekt architektoniczno-budowlany musi obejmować co najmniej: – układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, – zamierzony sposób użytkowania budynków (w tym liczbę lokali, jakie zostaną wydzielone), – charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, – opinię geotechniczną oraz informację na temat sposobu posadowienia danego budynku, – przewidywane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie (w tym na środowisko), – charakterystykę ekologiczną, – informację o wyposażeniu technicznym budynku (włącznie z projektowanym źródłem/źródłami ciepła do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej), – postanowienie, w którym udzielona została zgoda na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, jeśli takie postanowienie zostało wydane. W przypadku mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego konieczne jest także podanie informacji o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, natomiast dla budynków wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej projekt architektoniczno-budowlany musi także zawierać opis dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Projekty architektoniczno-budowlane

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem pełna odpowiedzialność za projekt architektoniczno-budowlany spoczywa na projektancie oraz osobie weryfikującej taki projekt, jeśli zachodzi ustawowa konieczność sprawdzenia projektu. Z tego względu każdy projekt budowlano-architektoniczny przygotowywany przez nasze biuro jest opracowywany z najwyższą starannością i dbałością o najdrobniejsze detale, a jednocześnie w taki sposób, aby spełniał wszystkie wymagania i oczekiwania Inwestora. Przygotowujemy również projekty techniczne, które stanowią uzupełnienie do projektu architektoniczno-budowlanego. Projekty techniczny to projekt branżowy w zakresie odpowiadającym danemu przedsięwzięciu budowlanemu i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi zostać przekazany kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy.

Projekty budowlane - Kraków

Choć nasze biuro projektowe znajduje się w Krakowie, projekty budowlane realizujemy dla Inwestorów na terenie całego kraju, wykonujemy również je dla klientów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jeśli potrzebują Państwo szczegółowych informacji bądź mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem dostępnego na naszej stronie formularza kontaktowego. W razie potrzeby możliwy jest także kontakt drogą telefoniczną pod wskazanym numerem. Odpowiemy w jak najkrótszym czasie po dokładnym zapoznaniu się z Państwa wiadomością.

Zobacz pełną ofertę