Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy jest zgodnie z polskim prawem wymagany wyłącznie w przypadku obiektów budowlanych realizowanych ze środków publicznych, natomiast Inwestorzy prywatni, ponoszący koszty bez angażowania środków publicznych, nie mają obowiązku przygotowywania dokumentacji wykonawczej. Projekty wykonawcze, z racji swojej specyfiki, mogą jednak być niezwykle przydatne dla Inwestorów planujących budowę domu jednorodzinnego.

Co to jest projekt wykonawczy?

Definicja oraz zakres projektu wykonawczego zostały określone w obowiązujących w Polsce przepisach wykonawczych do ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z którymi zawartość projektu wykonawczego to doszczegółowienie projektu budowlanego w taki sposób, by na jego podstawie można było sporządzić przedmiar robót oraz przygotować dokładny kosztorys inwestorski. Projekt wykonawczy powinien także pozwalać na przygotowanie oferty przez wykonawcę oraz zawierać wszystkie detale i informacje niezbędne do późniejszej realizacji poszczególnych robót budowlanych.

Co zawiera projekt wykonawczy?

Przepisy odnoszące się do projektu wykonawczego stanowią, że zależnie od zakresu i rodzaju robót budowlanych powinien zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę przewidywanych do wykonania prac wraz z wyjaśnieniami opisowymi. Objaśnienia te są wymagane w odniesieniu do części obiektu, zastosowanych rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, a także sieci uzbrojenia terenu, instalacji oraz wyposażenia technicznego. Z tego względu projekty wykonawcze opracowywane w naszym biurze projektowym zawierają możliwie jak najbardziej szczegółowe rysunki oraz objaśnienia wszystkich tych elementów, które nie zostały odzwierciedlone w odpowiednim stopniu w projekcie budowlanym.

Projekt wykonawczy konstrukcji

Zależnie od przeznaczenia oraz etapu prac budowlanych, na którym opracowywany jest projekt wykonawczy konstrukcji, będzie on mieć inny zakres oraz inną szczegółowość oraz zawartość. W praktyce oznacza to, że relatywnie proste obiekty budowlane nie wymagają tworzenia bardzo szczegółowej dokumentacji konstrukcyjnej, ponieważ często do realizacji inwestycji w zupełności wystarcza projekt architektoniczno-budowlany. W przypadku obiektów o skomplikowanej strukturze dokumentację konstrukcyjną przygotowujemy natomiast w taki sposób, aby zaprojektowane elementy oraz przewidywane do użycia materiały spełniały wszystkie wymagane normy oraz przepisy prawa budowlanego.

Projekt wykonawczy domu

W przypadku budownictwa jednorodzinnego projekt wykonawczy nie jest wymagany przepisami prawa, ale każdy Inwestor powinien rozważyć przygotowanie takiego projektu na własne potrzeby. Przygotowywane przez nasze biuro projektowe projekty wykonawcze, dzięki swej szczegółowości i zakresowi zawartych w nich informacji, nie tylko znacznie ułatwiają wykonanie poszczególnych prac ekipom budowlanym, ale stanowią również idealną podstawę dla finalnego rozliczenia kosztów wykonanych robót. Sporządzony przez nas projekt wykonawczy pozwala również weryfikować jakość wykonanych prac.

Projekt wykonawczy - kto wykonuje?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami projekt wykonawczy mogą sporządzać osoby o zakresie uprawnień i kompetencji wymaganym od osoby przygotowującej projekty budowlane. W praktyce oznacza to, że wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych i przynależność do izby architektów bądź inżynierów budownictwa. Co istotne, w przygotowaniu projektu wykonawczego muszą uczestniczyć projektanci posiadający właściwe uprawnienia odnośnie projektowania sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz posiadający uprawnienia w specjalności elektrycznej. Nasze biuro projektowe może poszczycić się spełnianiem wszystkich tych wymagań. Choć nasza siedziba znajduje się w Krakowie, przygotowujemy projekty wykonawcze dla Inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych na terenie całej Polski, jak również we wszystkich innych krajach Unii Europejskiej. W razie pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie albo do kontaktu telefonicznego. Po uważnym zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami i pytaniami udzielimy odpowiedzi w jak najkrótszym czasie.

Zobacz pełną ofertę